NUMERUS

OFERTA PROGRAMÓW

UltraNetNawigujAutoKalibrator
H2H-plOpisy_topoTopo2000
GeoKonwerterEtrf2000Orto2000
Trans_NMT - Mapa_BDOT10k

  

UltraNET  (PC)

UltraNET program do wyrównania sieci geodezyjnych

Program jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych w zakresie numerycznego opracowania sieci geodezyjnych. Umożliwia wyrównywanie:

Program realizuje wyrównanie ścisłe metodą pośredniczącą z zastosowaniem warunku [pvv]=min. W wyniku wyrównania użytkownik otrzymuje pełny, wynikowy raport obliczeń, a w odrębnych plikach wykazy współrzędnych lub wysokości do wykorzystania w następnych etapach produkcji geodezyjnej.
Program jest stosunkowo prosty w obsłudze, mimo że realizuje bardzo zaawansowane zadania. Logika programu jest ukierunkowana na zminimalizowanie i ułatwienie pracy użytkownika w dążeniu do uzyskania dobrego wyniku opracowania numerycznego. Automatycznie realizuje szereg niezbędnych do tego czynności i stara się ostrzegać przed ewentualnymi pomyłkami i błedami w trakcie pracy.

Szczególną uwagę zwrócono na uproszczenie i ułatwienie działań zwiazanych z wyrównaniem ścisłym sieci hybrydowych, co jest zadaniem dość złożonym, wymagającycm zaangażowania procedur geodezji wyższej i rachunku wyrównawczego. Chodzi o przypadek zakładania osnowy poziomej metodą GNSS i zgęszczenie jej przy pomocy klasycznych poligonów lub wykonywania niwelacji satelitarnej z ewentualnym udziałem odcinków niwelacji geometrycznej. Program maksymalnie ułatwia łączne wyrównanie sieci tego rodzaju.

Interesującą dodatkową funkcją programu jest możliwość konwersji wektorów satelitarnych na przewyższenia normalne równoważne przewyższeniom niwelacji geometrycznej, co umożliwia zakładanie osnowy wysokościowej efektywną metodą niwelacji satelitarnej.

czytaj więcej ...


GeoKonwerter  (PC)

To program z kategorii "must have" zarówno w produkcji geodezyjnej lub GISowej, jak również w potrzebach amatorskich związanych z nawigacją, wykorzystaniem techniki satelitarnej GPS, kalibracją podkładów kartograficznych, posługiwaniem się mapami, projektowaniem w państwowych układach współrzędnych etc.
To wielofunkcyjny kombajn przeznaczony między innymi do przeliczeń pomiędzy polskimi układami współrzędnych - umożliwia wzajemne przekształcenia pomiędzy różnymi rodzajami współrzędnych płaskich XY oraz ze współrzędnych geograficznych na współrzędne płaskie i vice versa. Dostępne są przekształcenia matematyczne wynikające z teoretycznych relacji matematycznych pomiędzy poszczególnymi odwzorowaniami kartograficznymi, lokalne transformacyjne współrzędnych i wysokości definiowane przez użytkownika, a dla zawodowców nawet złożone procesy numeryczne, jakie na przykład są stosowane do precyzyjnych przeliczeń pomiędzy układami empirycznymi 1965 <-> PL-2000. Program umożliwia też konwersję wysokości w oparciu o obowiązujący numeryczny model geoidy PL-geoid-2021.
W każdym przypadku stosowany jest zaawansowany aparat matematyczny właściwy profesjonalnym rozwiązaniom geodezyjnym.
Dodatkową, bardzo użyteczną funkcją programu jest eksport przeliczanych lub analizowanych punktów do formatu KML, co umożliwia podgląd lokalizacji tych punktów na podkładzie terenowym w serwisie Google Earth.
Program akceptuje wykazy współrzędnych w postaci plików tekstowych przygotowanych przez użytkownika, ale także bezpośrednio pliki pochodzące z geodezyjnych odbiorników GPS wyposażonych w oprogramowanie SurvCE (format RW5) oraz pliki waypointów i tracków z odbiorników nawigacyjnych.

czytaj więcej ...


Trans NMT  (PC)

Program dla użytkowników tzw. numerycznego modelu terenu (NMT) w zastosowaniach geodezyjnych lub pokrewnych. Po stronie danych wejściowych mogą wystapić pliki typu ASCII XYZ GRID lub ESRI ARC/INFO GRID pobrane z krajowego Geoportalu.
Główną funkcją programu jest zmiana układu współrzędnych w pliku NMT z układu PL-1992 na układ PL-2000. Jest to operacja jaką często wykonują specjaliści, ponieważ w serwisie Geoportal pliki NMT są udostępniane w układzie PL-1992, podczas gdy użytkownicy mogą mieć potrzebę posiadania danych w układzie PL-2000. Program jest przystosowany do bezproblemowej konwersji plików o bardzo dużej wadze, zawierających nawet po kilka milionów punktów.

Dodatkową funkcją programu jest możliwość ewentualnego rozrzedzenia gęstości punktów w pliku wynikowym. Interwał siatki w pliku Geoportalu zazwyczaj wynosi 1x1 m, jednakże do wielu zastosowań może ona być rozrzedzona bez utraty praktycznych wartości użytkowych. W zamian uzyskujemy zmniejszoną wagę pliku, co umożliwia łatwiejszą i szybszą jego obróbkę w innych programach lub możliwość importu zmniejszonego pliku do większej liczby docelowych aplikacji. Przydatna może być również opcja rozdzielenia punktów wynikowych na pliki odpowiadające arkuszom mapy w układzie 2000 - 1:1000 lub 1:500.

czytaj więcej ...


H2H-pl  (PC)

Kronsztadt

Program służy do zastosowań geodezyjnych w zakresie przeliczeń wysokości. Umożliwia wzajemne przeliczanie wysokości punktów na obszarze całego kraju pomiędzy następującymi układami wysokości:

Interesujaca jest między innymi możliwość przeliczania do i z układu Kronsztadt '60. Mimo, że formalnie układ ten już nie obowiązuje, to jednak w praktyce geodezyjnej nadal często spotykamy się z rzędnymi wyrażonymi w tym właśnie układzie.
Zapewne coraz bardziej przydatna będzie też możliwość przeliczania wysokości do układu PL-EVRF2007-NH odniesionego do mareografu w Amsterdamie, ponieważ ten układ został wprowadzony jako obowiązujący przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie systemu odniesień przestrzennych. Docelowo zastąpi on dotychczasowy układ Kronsztadt'86, który powinien być wycofany z użycia do 31 grudnia 2019 r.

czytaj więcej ...


Nawiguj  (PC)

Nawiguj

Program jest przydatny, gdy zamierzamy docierać w terenie do punktów o znanych współrzędnych. Typowym przykładem może to być potrzeba odnajdywania punktów, dla których posiadamy współrzędne, albo do innych punktów zainteresowania, których współrzędne określiliśmy na przykład z mapy lub Geoportalu.
Jak wiadomo nawigację w terenie i wskazanie trasy dojazdu w pobliże zadanego punktu doskonale ułatwia smartfon z aplikacją Google Maps. Problemem jest tylko zadawanie konkretnych współrzędnych cyfrowych. Za pomocą programu Nawiguj możemy doskonale rozwiązać ten problem, zwłaszcza jeśli w terenie będziemy używać wielu punktów docelowych.
Program umożliwia konwersję zadanych współrzędnych punktów na specjalny wykaz (zapisany w pliku html), który staje się jakby automatem do uruchamiania aplikacji Google Maps z zadanym celem nawigacji.
Po takim przygotowaniu się do pracy wystarczy w terenie tylko jedno kliknięcie w numer punktu, aby Google Maps prowadziło nas do wybranego punktu.

czytaj więcej ...


ETRF2000  (PC)

ETRF2000

Program służy do zastosowań geodezyjnych zwłaszcza dla użytkowników sieci ASG-EUPOS. Umożliwia wzajemne przeliczanie współrzędnych na obszarze Polski pomiędzy geodezynymi układami odniesienia:

Oba wyżej wymienione układy zostały dopuszczone przez obecnie obowiązujace rozporządzenie dotyczące państwowego systemu odniesień przestrzennych, ale nie powinny być mieszane i mylone ze sobą, ponieważ powoduje to merytoryczną niespójność danych geodezyjnych. Warto na to zwrócić uwagę zwłaszcza w przypadku nowych pomiarów realizowanych metodą GNSS w oparciu o sieć ASG-EUPOS przekazywanych następnie do zasobu geodezyjnego.

czytaj więcej ...


AutoKalibrator  (PC)

Główną funkcja programu jest maksymalne uproszczenie i przyspieszenie kalibracji map we współpracy z programem OziExplorer. Zapewnione jest szybkie i poprawne wykonanie tego zadania bez konieczności wnikania w aspekty teoretyczne odwzorowań kartograficznych i układów współrzędnych. Program AutoKalibrator dokonuje doboru właściwych parametrów numerycznych i umieszcza je w pliku kalibracyjnym *.map, co zapewnia satysfakcjonujące funkcjonowanie ruchomej mapy bez ryzyka błędnej kalibracji. Zatwierdzenie kalibracji w programie OziExplorer sprowadza się do kilku kliknięć myszką. Uwzględnione są wszystkie rodzaje map we wszystkich układach współrzędnych stosowanych na obszarze Polski. Program doskonale radzi sobie również z kalibracją map, które zwykle sprawiają kłopoty sympatykom ruchomej mapy, potrafi też obsłużyć mapy przedwojenne. Możliwa jest kalibracja pełnego arkusza na naroża lub kalibracja fragmentu mapy na punkty siatki kilometrowej. Szczególne zastosowanie to kalibracja tzw. załączników graficznych do płatności bezpośrednich z ARiMR.
Przewidziano funkcję oceny dokładności wykonanej kalibracji oraz opcję konwersji gotowego pliku *.map do formatów używanych przez inne programy obsługujące mapy rastrowe. Przydatność program wzbogacają funkcje dodatkowe, pomocne w tradycyjnym korzystaniu z map analogowych, służące między innymi do roztrzygania wzajemnych relacji pomiędzy mapami w różnych układach i skalach (arkusze sąsiednie, mapy zastępcze etc.).

czytaj więcej ...


TOPO2000  (PC)

TOPO2000 program do generowania mapy topograficznej

Program umożliwia zmontowanie i wygenerowanie rastra dowolnego arkusza mapy topograficznej w układzie współrzędnych PL-2000 oraz skali 1:10 000. Do przeprowadzenia takiej operacji wystarczy podać tylko godło żądanego arkusza. Raster obejmuje obszar terenu o wielkości 8x5 km, jest pobierany z serwera WMS Geoportalu i może pochodzić ze źródłowych map topograficznych w układach współrzędnych "1992", "1965" lub "1942". Dzięki funkcjonalności Geoportalu automatycznie zostaje wybrana i umieszczona na wynikowym arkuszu treść takiej mapy źródłowej, która ma najmłodszy rok wydania. Mapa może być przydatna jako rastrowy podkład topograficzny w zastosowaniach zawodowych lub celach amatorskich, na przykład przy sporządzaniu projektów lub map przeglądowych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz w aplikacjach nawigacyjnych. Możliwe jest pozyskanie dowolnego arkusza mapy w układzie PL-2000 w kroju sekcyjnym tego układu oraz z odpowiednią siatką kilometrową, co jest o tyle cenne, że tego rodzaju map nie wydaje służba geodezyjno-kartograficzna, mimo że układ PL-2000 jest podstawowym, obowiązującym układem współrzędnych.
Automatycznie dodawane są pliki kalibracyjne, które umożliwiają uzyskanie gotowej kalibracji rastra w programie QGIS (wtyczka Georeferencer GDAL) lub w programie OziEksplorer.

czytaj więcej ...


Orto2000  (PC)

Orto2000 program do generowania ortofotomapy

To program analogiczny do wyżej opisanego programu Topo2000, przy pomocy którego też można pobrać obraz rastrowy z Geoportalu, jednakże ten program zamiast mapy topograficznej umożliwia pobranie rastra ortofotomapy. Raster obejmuje obszar odpowiadajacy wybranemu arkuszowi mapy w podziale sekcyjnym układu PL-2000 w skali 1:10000, 1:5000 lub 1:2000. Do przeprowadzenia takiej operacji wystarczy podać tylko godło żądanego arkusza. Raster może być wzbogacony o siatką kilometrową układu współrzednych PL-2000. Automatycznie dodawany plik kalibracyjny umożliwiają uzyskanie gotowej kalibracji rastra w programie QGIS (wtyczka Georeferencer GDAL) lub w programie OziEksplorer.Mapa_BDOT10k  (PC)

Mapa_BDOT10K program do generowania mapy

Program służy do wizualizacji danych zapisanych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k) poprzez wygenerowanie swojego rodzaju mapy o znamionach mapy topograficznej. Program generuje mapy w cięciu arkuszowym układu PL-2000.
Mapa tego rodzaju różni się od klasycznej mapy topograficznej do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni przy czym są pewne braki ale również i zalety. Ewidentną zaletą jest duża aktualność sytuacji terenowej, podczas gdy tzw. "stare" mapy topograficzne w układach 1965, 1942, czy nawet 1992, zazwyczaj prezentują sytuację terenową sprzed kilkudziesięciu lat. Inną bardzo przydatną cechą jest brak generalizacji terenów budowlanych, ponieważ na mapie BDOT10k umieszczony jest każdy indywidualny budynek istniejący w terenie z jego faktycznym obrysem. Ponadto odrębnymi kolorami rozróżnione są budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, budynki użyteczności publicznej oraz budynki przemysłowe, czego nie stosuje się na mapach topograficznych. Odrębną kolorystyką oznaczane są również poszczególne kategorie pokrycia i użytkowania terenu. W wielu zastosowaniach praktycznych mapa tego rodzaju może być o wiele bardziej przydatna niż klasyczna mapa topograficzna.
Automatycznie dodawany plik kalibracyjny umożliwiają uzyskanie gotowej kalibracji rastra w programie QGIS (wtyczka Georeferencer GDAL) lub w programie OziEksplorer.

czytaj więcej ...


Opisy_Topo  (PC)

Opisy_Topo program  pomocniczy do opisów topograficznych

Program jest przydatny dla wykonawców szczegółowej osnowy geodezyjnej do wykonywania tzw. szkicu powiązań z punktami sąsiednimi. Program automatyzuje ten dość żmudny i pracochłonny element prac związanych ze sporzadzaniem opisów topograficznych a jednocześnie pozwala uniknąć pomyłek, jakie są tu niekiedy spotykane.
Efektem działania programu są indywidualne szkice zapisywane w formacie JPG prezentujące wzajemne rozlokowania punktów i powiązania stanowiska z jego punktami sąsiednimi oraz stosowny wykaz miar przedstawiony w formie tabelarycznej.
Sposób wykorzystania uzyskanych plików graficznych zależy od inwencji użytkownika programu. Mogą one być wklejone w stosownym miejscu bezpośrednio na opisy topograficzne. W innym przypadku szkice wygenerowany przez program mogą być wykorzystany jako wzorzec układu i relacji punktów na płaszczyźnie oraz źródło wartości miar.
Plik instalacyjny programu zawiera przykładowe dane wejściowe, zapraszam przetestować dzialanie programu.

czytaj więcej ...


Jeśli jesteś użytkownikiem któregoś z programów zamieszczonych na stronie i potrzebna Ci nowa funkcja lub masz pomysł na całkiem nowy program - zawsze chętnie przeczytamy Twoje sugestie. Napisz również, jeśli poszukujesz funkcji zawartej w którymś programie, ale działającej w inny sposób, co pozwoliłoby realizować Twoje potrzeby. Albo wiesz jak można zautomatyzować lub usprawnić Twoją pracę, tylko nie masz pod ręką programisty, który opracuje odpowiedni program. Zgłoś swój problem, być może pomożemy.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl