NUMERUS

Program do generowania mapy BDOT10k w układzie PL-2000

Zobacz także
Plik do pobrania - tu pobierzesz plik instalacyjny programu typu setup.exe (zawiera również dokumentację)
Dokumentacja programu - plik pdf, 650 kb
Zakup programów

Program służy do wizualizacji danych zapisanych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k) poprzez wygenerowanie swojego rodzaju mapy o znamionach mapy topograficznej. Mapy są generowana przez program w układzie współrzędnych PL-2000 i według cięcia arkuszowego tego układu. Uzyskana mapa może być przydatna jako rastrowy podkład topograficzny w zastosowaniach zawodowych lub w celach amatorskich, na przykład w aplikacjach nawigacyjnych.

Mapa będąca wizualizacją "surowych" danych BDOT10k różni się od klasycznej mapy topograficznej do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Są pewne braki ale również i zalety takiej mapy.

symbole_BDOT10k

Niewątpliwą niedoskonałością jest brak warstwic pokazujących rzeźbę terenu. Za to ewidentną zaletą jest duża aktualność sytuacji terenowej, podczas gdy tzw. "stare" mapy topograficzne w układach 1965, 1942, czy nawet 1992, które nadal często są używane w praktyce, zazwyczaj prezentują sytuację terenową sprzed kilkudziesięciu lat. Poza tym zauważalne jest na przykład to, że nie są tu sztucznie przeskalowane szerokości różnego rodzaju dróg i szlaków komunikacyjnych, jak to jest dokonywane na mapach topograficznych w celu wyszczególnienia ich na mapie.

Bardzo przydatną cechą jest brak generalizacji terenów budowlanych, ponieważ na mapie BDOT10k umieszczony jest każdy indywidualny budynek istniejący w terenie z jego faktycznym obrysem. Ponadto odrębnymi kolorami rozróżnione są budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, budynki użyteczności publicznej oraz budynki przemysłowe, czego nie stosuje się na mapach topograficznych. Odrębną kolorystyką oznaczane są również poszczególne kategorie pokrycia i użytkowania terenu.

Zasób BDOT10k dostępny na serwerze WMS Geoportalu jest tworzony w oparciu o wektoryzację ortofotomapy cyfrowej, pomiary bezpośrednie, wykorzystanie danych BDOT500 oraz innych rejestrów prowadzonych przez instytucje publiczne takich jak: EGiB, GESUT, PRG, PRNG, TERYT. Dane te podlegały weryfikacji pod katem zgodności z rzeczywistą sytuacją terenową, jest to więc zasób o stosunkowo wysokim stopniu aktualności.

BDOT10k jest to baza danych przestrzennych o dokładności odpowiadającej mapom topograficznym w skali 1:10 000. To w oparciu o zasób informacyjny BDOT10k opracowywane są obecnie standardowe opracowania kartograficzne po odpowiednich procesach generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej. BDOT10k adresowana jest do organów administracji publicznej, służb antykryzysowych, służb mundurowych, policji, straży pożarnej i innych, oraz organów, firm i instytucji zajmujących się planowaniem przestrzennym, różnymi dziedzinami gospodarki w tym: transportem, budownictwem, energetyką i ochroną środowiska. Stanowi cenne źródło informacji, pomocnych przy przeprowadzaniu różnego rodzaju analiz powierzchniowych. Może wspomagać podejmowanie decyzji, zarówno w zakresie lokalizacji inwestycji gospodarczych, przemysłowych, komunalnych i innych, jak również dotyczących zarządzania antykryzysowego lub ochrony środowiska. Komponenty bazy obejmują między innymi takie klasy obiektów jak: pokrycie terenu, kompleksy użytkowania terenu, budynki i budowle, sieć komunikacyjna, sieć wodna, jednostki podziału terytorialnego etc.

Mapa_BDOT10k

Prezentowany tu program umożliwia wygenerowanie przy pomocy Geoportalu rastra dowolnego arkusza mapy w układzie współrzędnych PL-2000, czyli układzie zgodnym z zasobami PODGiK-ów oraz układzie zgodnym z geodezyjną praktyką produkcyjną. Do uzyskania są skale 1:10 000,
1:5 000 lub 1:2 000, przy czym zwiększenie skali nie koniecznie oznacza powiększenie stopnia szczegółowości mapy. Chodzi tu raczej o dopasowanie treści arkusza wynikowego do obszaru naszego zainteresowania terenem. Mapa w skali 1:10 000 obejmuje obszar terenu o wielkości 8x5 km, mapy w innych skalach obszar standardowo odpowiednio mniejszy.

Jedyną informacją jaką program potrzebuje od użytkownika zainteresowanego pozyskaniem rastra konkretnego arkusza mapy to godło tego arkusza. W przypadku, gdy użytkownik nie zna godła, program oferuje możliwość jego ustalenia na podstawie przybliżonych współrzędnych geograficznych φ, λ albo współrzędnych płaskich X,Y znanego punktu terenowego.

Program zajmuje się kwestiami matematycznymi i organizacyjnymi związanymi ze skomponowaniem arkusza mapy, natomiast z serwera WMS Geoportalu pobierana jest stosowna treść wypełniająca arkusz.

Domyślnie arkusz mapy zostaje wyposażony w siatkę kilometrową układu PL-2000 oraz ramkę zewnetrzną, ale użytkownik ma możliwość zrezygnowania z umieszczania tych elementów na rastrze wynikowym.

strona QGIS

Uzyskana mapa może być przydatna w zastosowaniach geodezyjnych lub branżach pokrewnych. Może być też wykorzystana do nawigacji w aplikacjach posługujących się rastrami. Program generuje pliki kalibracyjne, dzięki którym raster uzyskuje gotową kalibrację w programie QGIS (wtyczka Georeferencer GDAL) lub w programie OziEksplorer. Nawiasem mówiąc program QGIS, w którym możemy opracowywać pozyskane rastry jest bardzo wygodnym narzędziem do sporządzania projektów szczegółowych osnów geodezyjnych oraz map przeglądowych tych osnów, jego przydatność w takich zastosowaniach została potwierdzona na wielu obiektach.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl