NUMERUS

Program ETRF2000

Program służy do zastosowań geodezyjnych zwłaszcza dla użytkowników sieci ASG-EUPOS. Umożliwia wzajemne przeliczanie współrzędnych na obszarze Polski pomiędzy dwoma geodezynymi układami odniesienia:

Oba wyżej wymienione układy są matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu odniesienia pn. ETRS89 i zostały dopuszczone w Polsce przez obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Układy te nie powinny być mieszane i mylone ze sobą, ponieważ powoduje to merytoryczną niespójność danych geodezyjnych.

W tym momencie należy zwrócić uwagę na pewne kwestie pojęciowe z czego nie każdy zdaje sobie sprawę. Otóż czym innym jest układ współrzędnych, a czym innym jest układ odniesienia.
Układ współrzędnych jest związany z odwzorowaniem kartograficznym zastosowanym do konwersji współrzednych elipsidalnych φ,λ na współrzedne prostokątne płaskie x,y. W tym kontekście możemy mówić na przyklad o układzie współrzędnych pod nazwą PL-2000, PL-1992, PL-UTM etc. Natomiast układ odniesienia jest to tylko istotny atrybut układów współrzędnych geodezyjnych. Mocno upraszczając zagadnienie można rzec obrazowo, że jest to jakby pewne przesunięcie osi układu współrzędnych. Zwykle współrzędne konkretnego punktu fizycznego wyrażone w identycznym układzie współrzędnych nieco różnią się od siebie w zależności od układu odniesienia. Tak więc posługując się na przykład układem współrzędnych płaskich prostokątnych pn. PL-2000 możemy mieć do czynienia z wartościami współrzędnych, które symbolicznie są oznaczane jako PL-ETRF2000-2000 albo PL-ETRF89-2000, gdzie środkowy człon oznacza układ odniesienia. Dla konkretnego punktu zwykle zachodzi relacja PL-ETRF2000-2000 PL-ETRF89-2000

Co to oznacza w praktyce?
Funkcjonowanie dwóch układów odniesienia jest niekomfortowe dla użytkowników sieci ASG-EUPOS. Współrzędne pozyskane metodą GNSS są bowiem wyrażone w układzie odniesienia PL-ETRF2000, a w zasobie geodezyjnym w większości przypadków króluje układ odniesienia PL-ETRF89. Pomierzone współrzędne powinny więc być poddane stosownemu przeliczeniu, aby doprowadzić je do matematycznej spójności z dotychczasowym zasobem, z czego nie zawsze zdają sobie sprawę geodeci.

Doprowadzenie do jednorodności układów odniesienia powinno być uwzględnione przed wykonaniem analiz związanych z obowiązującym pomiarem kontrolnym metody RTK/RTN na punktach istniejącej osnowy poziomej. Dopiero po stosownym ujednoliceniu współrzędnych można formułować wnioski dotyczące spełnienia kryterium dopuszczalnej różnicy współrzędnych na punktach kontrolnych. Może się wówczas okazać, że w przypadkach pierwotnie zbyt dużej różnicy stres był niepotrzebny, ponieważ podwyższona odchyłka była spowodowana tylko systemową różnicą układów odniesienia. Może zachodzić też sytuacja odwrotna - "gołe" różnice współrzędnych przez przypadek są zadawalające, a po doprowadzeniu do jednorodności układów odniesienia okaże się, że przekraczają one wartości dopuszczalne.

Podobny problem dotyczy również prawidłowego numerycznego opracowania sieci GNSS realizowanych metodą statyczną, zwłaszcza gdy jest ona dowiązana jednocześnie do stacji ASG-EUPOS oraz punktów osnowy podstawowej zlokalizowanych w terenie.

Różnica współrzędnych pomiędzy ww układami odniesienia mieści się w zakresie kilku centymetrów, jest zmienna na obszarze kraju, więc konkretna wartość zależy od lokalizacji na terenie Polski.

Zobacz również
GPS i geoida

Różnica układów odniesienia zawsze powinna być usunięta niezależnie od jej wartości. Zbagatelizowanie tej sprawy jest z formalnego punktu widzenia taką samą usterką jak zignorowanie błędu systematycznego w obserwacjach.

W celu umożliwienia stosownych konwersji GUGiK opublikował w 2014 roku obowiązujący numeryczny model różnic pomiędzy układami odniesienia PL-ETRF2000 i PL-ETRF89 w postaci siatki interpolacyjnej o rozdzielczości 0.01ox0.01o. Ten model numeryczny jest realizowany w programie, umożliwia on stosowne przeliczania współrzędych pomiędzy układami odniesienia.

Program umożliwia przeliczenie układu odniesienia dla współrzędnych płaskich prostokątnych x,y w układach PL-2000 i PL-1992 lub współrzędnych geodezyjnych φ,λ na elipsoidzie GRS80.
Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl