NUMERUS

Mapa zasadnicza w układzie "1965"

Kategoria map topograficznych kończy się na skali 1:10 000. Mapy w skali większej są uznawane za tzw. mapę zasadniczą, prowadzoną dotychczas w układzie "1965", a ostatnio w układzie "2000". Mapy tego rodzaju są przeznaczone do użytku branżowego. Tu również obowiązują zasady dotyczące podziału sekcyjnego i oznaczania poszczególnych arkuszy.

Godło arkusza mapy zasadniczej powstaje przez poszerzenie godła arkusza mapy topograficznej w skali 1:10 000 cechą wynikającą z podziału tegoż arkusza. Tak więc podstawą jest arkusz 1:10 000 o wymiarach 5 x 8 km, a długość godła mapy w skali większej zależy od skali mapy zasadniczej. Istnieją dwa dozwolone schematy podziału arkusza mapy w skali 1:10 000 w zależności od potrzebnej, docelowej skali wynikowego arkusza mapy zasadniczej.


Pierwszy schemat jest stosowany w celu uzyskania map w skali 1:5000 i jest to prosty podział na 4 arkusze wynikowe. Jest to "krótka ścieżka", ponieważ arkusz w skali 1:5000 nie podlega już dalszym podziałom.


Drugi schemat stosuje się w celu utworzenia arkuszy w skali 1:2000. Jest to podział na 25 części według rysunku obok. Cyfrowe oznaczenia poszczególnych arkuszy 1:2000, figurujące na rysunku, stanowią informację umieszczaną w godle każdej mapy powstałej w wyniku podziału. Ten schemat podziału jest bardziej otwarty, ponieważ każda mapa w skali 1:2000 może podlegać dalszym podziałom.


Arkusz mapy w skali 1:2000 może być następnie podzielony na 4 arkusze w skali 1:1000 (oznaczane jako 1, 2, 3 i 4). A następnie każdy arkusz mapy w skali 1:1000 może być podzielony na 4 arkusze mapy w skali 1:500.

Tak więc przykładowe godła map w układzie "1965" mogą mieć następującą postać:
263.123.2 - dla skali 1:5000,
263.123.24 - dla skali 1:2000,
263.123.242 - dla skali 1:1000,
263.123.242.3 - dla skali 1:500,
pierwsza część każdego z tych godeł o wartości 263.1 to oznaczenie mapy w skali 1:10 000.

Niezależnie od skali, każdy arkusz mapy ma wymiar 50 x 80 cm, natomiast zakres pokrycia terenu jest następujący:
skala 1:5000 - 2.5 x 4.0 km
skala 1:2000 - 1.0 x 1.6 km
skala 1:1000 - 0.5 x 0.8 km
skala 1:500 - 0.25 x 0.4 km

W powyższych zasadach znajdujemy szereg analogii ze schematem ustalania godeł mapy zasadniczej w układzie "2000".
Warto jednak zwrócić uwagę, że arkusze mapy w obu tych układach z reguły prezentują nieco inny teren.

Ze względu na wzajemne przesunięcie i skręt układów współrzędnych oraz różne, lokalne współczynniki skali, arkusze mapy pochodzące z obu układów nie "wchodzą" jeden w drugi. Zawsze istnieje sytuacja, że arkusz mapy w układzie "1965" obejmuje teren prezentowany na kilku arkuszach mapy tej samej skali w układzie "2000", i vice versa. Aczkolwiek mapy w tej samej skali odpowiadają sobie wymiarem, jednak zawsze istnieje mniejszy lub większy wzajemny skręt oraz przesunięcie arkuszy obu układów w zależności od sumarycznego wyniku kilku elementów wynikających z matematycznych relacji pomiędzy układami współrzędnych.
Przykładem może być sekcja w skali 1:1000 o godle 132.113.112, która na skorowidzu w układzie "2000" lokuje się w sposób pokazany na rysunku obok (zrzut ekranu z programu GeoKonwerter).

Ustalenie wzajemnego pokrycia sekcji mapy zasadniczej pomiędzy układami "1965" i "2000" jest bardzo trudne bez pomocy jakiegoś narzędzia softwaerowego. Umożliwia to na przykład program GeoKonwerter.


Godła innych map:

Układy "1992", UTM, "1942"

Układ "1965"

Układ "GUGiK 1980"

Przedwojenne mapy WIG

Przedwojenne mapy niemieckie

Mapa zasadnicza w układzie "2000"Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl